Algemene voorwaarden

Definities
1. vantienen: de besloten vennootschap Van Tienen Drankautomaten B.V. gevestigd te (5411 LV) Zeeland (Gemeente Landerd NB) aan de Landweer 2a, en alle aan haar gelieerde rechtspersonen die gebruik maken van deze voorwaarden. Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon waarmee vantienen overeenkomsten sluit of waaraan vantienen een offerte heeft uitgebracht.

Toepasselijkheid
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten gesloten met vantienen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Algemene Voorwaarden van de wederpartij worden door vantienen niet geaccepteerd.
3. Offertes van vantienen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel op de offerte is vermeld. Zij hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht door vantienen dan wel doordat vantienen een begin maakt met de uitvoering van de overeenkomst.
4. Wijzigingen in de overeenkomst, daaronder begrepen deze voorwaarden, hebbenslechts kracht voor zover vantienen deze wijziging uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

Prijzen
5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen van vantienen in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn ook exclusief montage, installatie en transport.
6. Vantienen is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen van overheidswege aan de wederpartij door te berekenen.

Levering
7. Indien geen andere plaats is overeengekomen, geschiedt levering door aflevering op het adres van de wederpartij. Aan de aflevering is voldaan door aflevering op het dichtst bij de bestemming gelegen punt, waar het transportmiddel naar het oordeel van vantienen c.q. de ingeschakelde vervoerder nog zonder bezwaar op eigen kracht kan komen.
8. Het transport van de door vantienen te leveren of geleverde zaken geschiedt voor risico van de wederpartij, onverschillig welke middelen van vervoer en welke reisroute wordt gekozen.
9. Geen van de door vantienen genoemde leveringstijden zijn te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding door vantienen van enige levertermijn – ongeacht door welke oorzaak – leidt niet tot een recht van de wederpartij tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Evenmin leidt een overschrijding ertoe dat de wederpartij wordt ontslagen uit haar verplichtingen krachtens de overeenkomst. Indien de wederpartij besluit om vantienen ter zake in gebreke te stellen, dient zij een termijn van 30 dagen aan te houden. Bij overschrijding van deze termijn heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, waarbij vantienen niet gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, zolang haar geen opzet of grove schuld te verwijten is.
10. Als is overeengekomen dat de te leveren zaken binnen een bepaalde termijn door de wederpartij moet worden afgeroepen en deze blijft ter zake in gebreke, heeft vantienen het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken naar eigen goeddunken aan de wederpartij te leveren, dan wel deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan of aan derden te verkopen, waarmee vantienen aan haar verplichtingen tot levering zal hebben voldaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot schadevergoeding aan vantienen.
11. Annulering van een overeenkomst is slechts mogelijk indien vantienen hiermee uitdrukkelijk schriftelijk instemt. Overeenkomsten met betrekking tot zaken die door vantienen in een speciaal door de wederpartij gewenste uitvoering zijn besteld en/of geproduceerd, kunnen niet worden geannuleerd. Indien de wederpartij deze zaken niet afneemt, blijft hij gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen (onder meer te weten betaling) uit de overeenkomst.

Reclame
12. Reclames dienen terstond nadat de wederpartij de eventuele gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijze had kunnen constateren, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering, schriftelijk bij vantienen te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame verliest de wederpartij haar aanspraken jegens vantienen. Reclames kunnen alleen worden geaccepteerd, indien de zaken zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn afgeleverd.
13. Reclames ter zake van geringe, in de handel gebruikelijk of technisch niet te vermijden afwijkingen, daaronder begrepen een verschil in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking, zullen niet worden geaccepteerd.
14. In geval van een door vantienen geaccepteerde reclame mag vantienen andermaal leveren overeenkomstig de overeenkomst, e.e.a. zonder tot enige schadevergoeding, hoe ook genaamd, gehouden te zijn. Mocht vantienen te dezer zake door derden worden aangesproken dan zal de wederpartij haar volledig voor die aanspraken vrijwaren en zal zonodig aan vantienen voldoen al hetgeen vantienen aan die derden zou moeten voldoen.
15. De zaken die zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van vantienen door de wederpartij retour worden gezonden, worden door vantienen geweigerd. Alle transport ter zake van retourzendingen is voor rekening en risico van de wederpartij, terwijl deze steeds franco dienen te worden verzonden.
16. Vantienen is uit elke aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken in behandeling te nemen als de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan haar betalings- en/of andere verplichtingen uit enige overeenkomst met vantienen.
17. Het indienen van eventuele reclames laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot nakoming van de overeenkomst.

Betaling
18. Betaling dient te geschieden op de door vantienen aan te geven wijze binnen veertien dagen na de factuurdatum. Deze termijn is een fatale termijn. Betalingdient te geschieden zonder enige korting of compensatie.
19. Ingeval de wederpartij enige betalingsverplichting niet stipt op tijd nakomt, is zij in verzuim door het enkel verstrijken van genoemde fatale termijn, zonder dat nog een nadere sommatie of in gebreke stelling is vereist.
20. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand heeft te gelden als een hele maand. Genoemd percentage zal echter nooit lager zijn dan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 3 %.
21. Indien de wederpartij nalatig is met de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst is hij tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 500,00.
22. Vantienen is steeds gerechtigd om voldoende en deugdelijke zekerheid tot nakoming te verlangen. Zolang deze zekerheid niet is verstrekt, is vantienen gerechtigd om haar nakoming op te schorten.
23. Omstandigheden die vantienen na het sluiten van de overeenkomst bekend zijn geworden en die de kredietwaardigheid van de wederpartij in een ongunstig daglicht stellen, zullen de vorderingen van vantienen op de wederpartij terstond opeisbaar doen zijn. Voornoemd gevolg treedt eveneens in indien de wederpartij failliet verklaard wordt, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, alsmede indien de vennootschap van de wederpartij wordt ontbonden of het door de wederpartij uitgeoefende bedrijf wordt gestaakt.
24. Blijft de wederpartij met enige op haar tegenover vantienen rustende verplichtingen in gebreke, dan is vantienen gerechtigd alle leveranties onverschillig uit welke overeenkomst met de wederpartij zij voortvloeien, te staken en de desbetreffende overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, een en ander onverminderd haar recht tot volledige schadevergoeding en onverminderd haar recht om de zaken waarvoor een eigendomsvoorbehoud geldt, terstond van de wederpartij terug te nemen.

Eigendomsvoorbehoud
25. Alle door vantienen ooit geleverde zaken blijven te allen tijde haar eigendom zolang de wederpartij niet al hetgeen, hij uit hoofde van de betreffende afleveringen verschuldigd is, heeft voldaan.
26. Alle in het bezit van de wederpartij zijnde en van vantienen afkomstige zaken worden tot de op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheid steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld.
27. De wederpartij is niet gerechtigd onbetaalde zaken aan derden in pand te geven of anderszins te bezwaren. Bij doorverkoop wordt vantienen recht hebbende op de verkoopprijs van de zaken, terwijl de wederpartij zich, op de eerste aanmaning van vantienen, verplicht haar vorderingen op haar afnemers over te dragen aan vantienen en wel tot het door haar aan vantienen verschuldigde bedrag.

Overmacht
28. Vantienen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Omstandigheden die ondermeer, maar niet uitsluitend, worden geacht niet voor rekening van vantienen te komen, zijn: stakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, aanslagen en het in gebreke blijven van leveranciers van vantienen.

Aansprakelijkheid
29. Vantienen is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade, behoudens en voor zover de wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijnde van vantienen. Vantienen is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of stagnatieschade, of andere gevolgschade van de wederpartij. Vantienen is conform de gebruiken in de branche verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van vantienen voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald aan vantienen. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt. Dit laatste tot een maximum van € 3500,00

Geschillen
30. Op alle met vantienen gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde Rechter te ‘s-Hertogenbosch.

De Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch
op 24 mei 2011 onder depotnummer 41.2011.

 
Geen producten gevonden.

{{ cartItem.quantity }}st.
artikelnr. {{ cartItem.attributes.sku }}

€{{ cartItem.attributes.prices.total.formatted }}
subtotaal {{ $root.formatPrice($root.cart.subtotalProductsPrice) }}
statiegeld {{ $root.formatPrice($root.cart.deposit) }}

Toeslagen

{{ $root.formatPrice($root.cart.surcharge) }}

verzendkosten (franco orderbedrag is 100,00 euro)
{{ $root.formatPrice($root.cart.shippingCosts) }}
eindtotaal {{ $root.formatPrice($root.cart.totalPrice) }}
 

Ik ben al klant

Inloggen mislukt. Probeer het nogmaals aub.

Wachtwoord vergeten?

annuleren

Druk op de bovenstaande knop om direct uw wachtwoord te wijzigen

Nog geen klant?

Maak dan de keuze of je het formulier wilt invullen om klant te worden of dat je direct contact met ons op wilt nemen.

De aanvraag is met succes naar ons verstuurd. We nemen binnenkort contact met je op.

Nog geen klant? Heb je nog geen webshop-account bij vantienen? Uiteraard helpen we je graag hierbij! Zodra je onderstaande gegevens hebt ingevuld zal één van onze medewerkers contact met je opnemen.

Ben je al vantienen-klant? Dan zijn bovenstaande gegevens voldoende voor een webshop-account. Wanneer je nog geen klant bent vragen wij onderstaande gegevens toe te voegen.

 

Waar ben je naar opzoek?

{{ searchErrorMessage }}
{{ product.name }}
Vervangend product voor: {{ product.original_product.name }} ({{ product.original_product.sku }})